1% dla ZHP


O Hufcu

Komenda

Namiestnictwa

Tyskie ?rodowiskaSzczepy

Facebook

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 135
· Najnowszy użytkownik: Perelka


Kalendarz

<< Marzec 2021 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

22-02-2016 05:56
Najbli?sza odprawa dru?ynowych 17 marca...

26-10-2015 08:35
Druhny i Druhowie, w downloadzie - najnowszy rozkaz z list? os?b posiadaj?cych czynne prawo wybprcze.

13-04-2015 19:19
Przypominamy o odprawie... To ju? najbli?sza ?roda Smile

10-04-2015 11:27
Czy mamy jaki? problem z serwerami?strony nie dzia?aj?

06-03-2015 10:34
Uwaga dru?ynowi. Skan polisy w artyku?ach w dziale vademecum dru?ynowego

02-12-2014 11:29
Druhny i Druhowie przypominam o terminie zg?oszenia swojego udzia?u w spotkaniu op?atkowym Wink

15-10-2014 08:45
U W A G A !!! Przypominam o dzisiejszej odprawie dru?ynowych i przybocznych.

Linki

ZHP


Chor?giew ?l?ska

BIP


Uwaga SejmikUwaga w?drownicy

Ju? w dniach 30-31 stycznia w Cz?stochowie odb?dzie si? coroczny Sejmik W?drowniczy naszej Chor?gwi.

W programie (co nie powinno by? dla ?adnego w?drownika zaskoczeniem) Podsumowana rocznej dzia?alno?ci Referatu W?drowniczego (przedstawienie i om?wienie sprawozdania), g?osowanie nad absolutorium dla dotychczasowych w?adz referatu, wyb?r nowych cz?onk?w referatu wraz z Kierownikiem oraz przyj?cie planu pracy na 2016 rok.

Zapraszamy

A mo?e tak podczas ferii...

AKADEMIA R?NORODNO?CI - ZAPROSZENIE


Zapraszamy organizator?w zimowych p??kolonii i zaj?? dla dzieci do Akademii Bior??norodno?ci!
Podstawowe informacje o Akademii:
1. Przyjmujemy grupy zorganizowane, maks.45 osobowe
2. Udzia? w zaj?ciach Akademii Bior??norodno?ci, dzi?ki dofinansowaniu z WFOSiGW w Katowicach jest ca?kowicie bezp?atny
3. Uczestnikami zaj?? mog? by? dzieci i m?odzie? w wieku 5-18 lat z terenu wojew?dztwa ?l?skiego
4. Oferta dotyczy III i IV tygodnia lutego: 15-26 II 2016
5. Tre?ci zaj?? laboratoryjnych i terenowych s? dostosowane do wieku dzieci
6. Warsztat jest oparty o metody aktywne, anga?uj?ce uczestnik?w w rozwi?zywanie problem?w, poszukiwanie rozwi?za? i uwa?n? obserwacj? ?wiata
7. W przypadku grupy powy?ej 15 os?b cala grupa jest podzielona i zaj?cia laboratoryjne s? prowadzone r?wnolegle dla mniejszych grup. Prosimy o odpowiedni? liczb? opiekun?w (na ka?de 15 os?b jeden)
8. Ka?dy warsztat trwa 60 minut
9. Zg?oszenia udzia?u w zaj?ciach Akademii Bior??norodno?ci nale?y dokona? drog? mailow? (fundacja@parkslaski.pl) za pomoc? ankiety
10. W miar? mo?liwo?ci mo?emy pom?c Wam uatrakcyjni? pobyt w Parku ?l?skim- je?eli potrzebujecie przewodnika po Parku ?l?skim lub dodatkowych opiekun?w np. na przejazd kolejk? linow?, mo?emy wesprze? Was naszymi pe?noletnimi wolontariuszami. Je?eli chcecie zorganizowa? dzieciom obiad lub grilla - prosimy o tak? informacj? jak najszybciej!
Zapraszamy do wsp??pracy, liczba miejsc ograniczona!

My ze swojej strony polecamy :)
Niedaleko a szefem przedsi?wzi?cia jest ?wietna instruktorka harcerska kt?ra zgromadzi?a wok?? sieboie fajny zesp?? ludzi kt?rym si? chce... Naprawd? warto.

Dobra propozycja

Uwaga - Dru?ynowi - Superpilne


„B?d? bezpieczny” – kontrola jednostek podstawowych ZHP*


Centralna Komisja Rewizyjna zleci?a wszystkim komisjom rewizyjnym w ZHP przeprowadzenie pilnych kontroli WSZYSTKICH dru?yn i gromad, zuchowych i harcerskich.
W zwi?zku z powy?szym Komisja Rewizyjna Hufca Ziemi Tyskiej prosi o jak najpilniejsze przegl?dni?cie dokumentacji dru?yn ze szczeg?lnym uwzgl?dnieniem nast?puj?cych dokument?w:
Aktualno?? wpis?w w ESHD (je?li ewidencja dru?yny jest ju? zaktualizowana do stanu obecnego prosimy o wygenerowanie z ESHD i wydrukowanie listy os?b z przydzia?em do swojej jednostki)
Kompletno?? i aktualno?? zg?d rodzic?w na przynale?no?? do ZHP
Kompletno?? i aktualno?? deklaracji przynale?no?? do ZHP dla cz?onk?w 16 letnich i starszych.
Wype?niona i podpisana deklaracja dru?ynowego i deklaracja opiekuna (w przypadku dru?ynowych niepe?noletnich),

Jak napisa?em powy?ej sprawa jest bardzo pilna. Prosimy o za?atwienie tej sprawy do ko?ca stycznia.

za KRH Ziemi Tyskiej

hm. Janusz Sikorski

Podsumowania WO?P

Uwaga.


Wyniki zbi?rki wg zespo??w ju? jutro (a mo?e jeszcze dzi? wieczorem)

W ka?dym razie puszki w tym roku by?y... CI?KIE :D

zebrali?my w naszym harcerskim sztabie troch? ponad 24 tys z?ociszy. By?o chyba fajnie ?

Harcerski Sztab WO?P w Tychach

Kurs Przewodnikowski

W ko?cu uda?o si? "zmontowa?" odpowiedni? ekip? i....

Zaczynamy nasz? hufcowa przygod? kszta?ceniow?.

Ju? 27 stycznia o godzinie 18.05, w hufcu, spotkamy si? dru?yn? kursow?. Spotkanie potrwa raczej kr?tko wi?c lepiej si? nie sp??ni?. Na spotkaniu okre?limy sobie terminy kursu, miejsca zbi?rek itd. Komenda kursu postanowi?a nie narzuca? z g?ry termin?w bo to w ko?cu Wasz kurs ;) Zapowiada si? bardzo ciekawie

WO

B?dzie si? dzia?o :)

Uwaga.

Zaczynamy ju? od 7.30. Wi?c wcze?nie, chocia? s? "hardcory" kt?rzy wstaj? jeszcze przed ?witem ;) No ale to wymaga?o osobnych uzgodnie?. W ka?dym razie sztab w hufcu zaczyna dzia?anie od 7.30 co wcale nie znaczy ?e wszyscy musza tak zaczyna? :D.Wszystkich ch?tnych zapraszamy na spotkanie przed WO?P-owe. W programie jak zawsze... Pobawimy si? w prof. Relig? czyli- Mamy "par?" serc do poci?cia :)
Nale?y pami?ta? by zabra? swoje ulubione no?yczki (para zapasowa te? pewnie si? przyda)

Tak wi?c do zobaczenia ju? w najbli?sz? sobot?. Zaczynamy o godzinie 18.05 - oczywi?cie w hufcu.

A w niedziel?... Z B I E R A M Y.

Czyli b?dzie si? dzia?o...

Zapraszamy :)

Co? dla hardcor?w ;)

Mamy i kolejn? propozycj? pt: "Zosta? wolontariuszem na bazie skautowej w Ameryce (program Camp Staff)".

Program adresowany jest do cz?onk?w ZHP obojga p?ci w wieku 18-30 lat bardzo dobrze pos?uguj?cych si? angielskim.

Termin przes?ania kompletu dokument?w do G??wnej Kwatery BSA to 15 lutego. Wcze?niej musz? one trafi? do GK ZHP i musi zosta? przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w j?zyku angielskim (telefonicznie lub na skypie). Dlatego osoby zainteresowane udzia?em w programie proszone s? o nast?puj?ce dzia?anie:

1) dostarczenie skanu wype?nionego formularza (application) wraz z referencjami i „statement” do WZA wza@zhp.pl do 25 stycznia w celu konsultacji;


2) dostarczenie pozytywnej opinii pe?nomocnika KCh ds. zagranicznych do wza@zhp.pl do 25 stycznia (forma: mail bezpo?rednio od pe?nomocnika lub skan pisma od pe?nomocnika mailem od kandydata lub oryginalne pismo pe?nomocnika);

3) Po uzyskaniu sygna?u z Wydzia?u Zagranicznego GK – przes?anie oryginalnych dokument?w do GK ZHP.
Im szybciej odb?dzie si? przes?anie skanu do konsultacji, tym lepiej – mo?e si? okaza?, ?e wsp?lnie zauwa?ymy braki, kt?re b?dzie mo?na jeszcze uzupe?ni? lub istotne b??dy, kt?re b?dzie mo?na poprawi? – to rozwi?zanie ma s?u?y? kandydatom!
Dokumenty oryginalne wymagane przez BSA musz? trafi? do GK ZHP w komplecie w nieprzekraczalnym terminie 1 lutego 2016 (poniedzia?ek).

Wskaz?wki dla kandydat?w:

Prosz? zwraca? uwag? na wype?nienie dokument?w tak, ?eby by?y one w pe?ni zrozumia?e dla odbiorcy angielskoj?zycznego.

Prosz? stosowa? ameryka?sk? pisowni? dat (notacja brytyjska mo?e wprowadzi? nieporozumienia!)

Prosz? o uwa?n? lektur? maila Lisy Cristiano poni?ej oraz za??cznik?w.

Prosz? zmierzy? zamiar udzia?u w programie wed?ug swoich si? i umiej?tno?ci.


Ze swojej strony zach?camy. BSA jest jednym z lider?w skautingu na ?wiecie. Mo?na si? tam sporo nauczy? no i oczywi?cie... TO WIELKA PRZYGODA :)

No i oczywi?cie linka do dokument?w: Link

ps. "Le?ni" mog? pom?c w wype?nieniu papier?w.

A mo?e tak na Roverway ?

Zlot W?dronik?w Roverway 2016 we Francji.

Druhny i Druhowie,

W terminie od 03 do 14 sierpnia 2016 roku odb?dzie si? Zlot W?drownik?w "RoverWay" we Francji.

Roverway to europejski zlot dla w?drownik?w w wieku 16-22 lata. Has?em przewodnim zlotu jest „On The Road” („Sur La Route”).
Koszt imprezy wynosi 425 euro od uczestnika. W wydarzeniu mog? bra? udzia? 5-7-osobowe patrole wraz z pe?noletnim instruktorem jako opiekunem. Je?li masz powy?ej 22 lat, mo?esz wzi?? udzia? w imprezie jako IST. W?wczas koszt udzia?u to 335 euro. Zg?oszenia przyjmowane s? do 15 stycznia. Wi?cej informacji na Stronie RoverWaya w domenie ZHP oraz na fanpage’u na facebooku

Nowe propozycje programowe

Druhny i Druhowie


Zapraszam do zapoznania si? z propozycjami programowymi G??wnej Kwatery ZHP:
"Postaw na Zast?p" oraz "Odpowiedzialna konsumentka, odpowiedzialny konsument". Propozycje s? do pobrania pod linkami: Konsument; Zast?p

?yczenia
?yczymy Nam wszystkim,

by w nawale przed?wi?tecznych zakup?w i porz?dk?w,

nie straci? z oczu Ducha ?wi?t.

By spok?j i harmonia zago?ci?a w Nas,

By?my mogli prze?y? ten wspania?y czas najpe?niej,

najpi?kniej, po prostu ?wi?tecznie,

otoczeni mi?o?ci?, rado?ci? i nadziej?.?yczymy Nam wszystkim by w nowym roku harcerska s?u?ba by?a rado?ci?,

By ka?da decyzja by?a jednocze?nie przemy?lana, jak i spontaniczna.

?eby, ka?dy z Nas harcersko si? rozwin??, a organizacja by?a Nam w tym pomocna.?ycz? Komenda Hufca Ziemi Tyskiej oraz Komisja Rewizyjna ;)
Wygenerowano w sekund: 0.05
4,141,505 unikalne wizyty