1% dla ZHP


O Hufcu

Komenda

Namiestnictwa

Tyskie ?rodowiskaSzczepy

Facebook

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 135
· Najnowszy użytkownik: Perelka


Kalendarz

<< Marzec 2021 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

22-02-2016 05:56
Najbli?sza odprawa dru?ynowych 17 marca...

26-10-2015 08:35
Druhny i Druhowie, w downloadzie - najnowszy rozkaz z list? os?b posiadaj?cych czynne prawo wybprcze.

13-04-2015 19:19
Przypominamy o odprawie... To ju? najbli?sza ?roda Smile

10-04-2015 11:27
Czy mamy jaki? problem z serwerami?strony nie dzia?aj?

06-03-2015 10:34
Uwaga dru?ynowi. Skan polisy w artyku?ach w dziale vademecum dru?ynowego

02-12-2014 11:29
Druhny i Druhowie przypominam o terminie zg?oszenia swojego udzia?u w spotkaniu op?atkowym Wink

15-10-2014 08:45
U W A G A !!! Przypominam o dzisiejszej odprawie dru?ynowych i przybocznych.

Linki

ZHP


Chor?giew ?l?ska

BIP


Uwaga

Druhny i druhowie
Informuj?, ?e w dniu 23 grudnia 2015r.(?roda przed Wigili?) hufiec b?dzie zamkni?ty.
Dy?ur domowy, w tym dniu pe?ni komendantka hufca pod numerem 88 77 66 800.

Czuwaj!
hm Bogus?awa Miernik

odprawa

Uwaga druhny i druhowie!

W miesi?cu grudniu odprawa odb?dzie si?, wyj?tkowo, 09.12.br. - czyli w drug? ?rod? miesi?ca. Serdecznie zapraszam o godzinie 17:30


Komendantka Hufca
Bogus?awa Miernik

WO?P 2016


Orkiestra gra po raz 24 !


Jak co roku gramy z:

WIELK? ORKIESTR? ?WI?TECZNEJ POMOCY.

OSOBY KT?RE BY?Y NA WO?PIE W ZESZ?YM ROKU MOG? WYS?A? NA MAILA TYLKO POTWIERDZENIE, ?E S? CH?TNE WRAZ ZE SWOIM NUMEREM PESEL

Zg?oszenia wysy?amy jak najszybciej na adres : wosp2016@gmail.com.
W TYTULE PROSZ? NAPISA? WO?P 2016 - Zg?oszenia b?d? przyjmowane na maila i TYLKO na maila. Wszystkie inne formy nie s? wi???ce.

Zg?oszenie powinno zawiera?:

IMI? NAZWISKO
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA
NUMER TELEFONU

UWAGA!! Zdj?cie w wersji cyfrowej, w formacie jpg w rozmiarze 800x800 pixseli. WA?NE BY BY?O TWARZ? DO PRZODU I WYRA?NE INNE B?D? ODRZUCANE PRZEZ AUTOMAT!!

Zg?oszenia bez zdj?? lub z wybrakowanymi danymi ( np. brak numeru PESEL ) nie b?d? przyjmowane.


Fina? odb?dzie si? 10 stycznia 2016 :).

Wszelkie pytania prosimy zg?asza? do pwd. Karoliny Sikorskiej- 787 299 521


Wi?cej info pojawi si? wkr?tce!

BETLEJEMSKIE ?WIAT?O POKOJU 2015


„Zauwa? cz?owieka” to has?o przy?wiecaj?ce tegorocznej sztafecie Betlejemskiego ?wiat?a Pokoju. Ju? nied?ugo po raz dwudziesty pi?ty harcerze i harcerki b?d? stra?nikami ?wiat?a, kt?re jest symbolem nadziei i pokoju mi?dzy narodami.


Wyjazd reprezentacji naszego Hufca do Cz?stochowy nast?pi 13 grudnia o godz.13.00 z Tych?w (parking obok Komendy Hufca). Wszystkie ch?tne ?rodowiska proszone s? o potwierdzenie wyjazdu wraz z ilo?ci? os?b (zwi?zane jest to z konieczno?ci? rejestracji reprezentacji na stronie Hufca Cz?stochowa oraz ilo?ci? miejsc w autokarze) do dnia 30 listopada br. do dh Komendant Hufca nr tel. 607 938 549


Szkolenie NGO

Druhny i druhowie.
W siedzibie NGO w Tychach odb?dzie si? szkolenie dotycz?ce zmian do ustawy o po?ytku publicznym i wolontariacie. Wi?cej informacji na ten temat w rozwini?ciu newsa.

Na szkolenie nale?y si? zg?osi? drog? elektroniczn?, wypisuj?c ankiet? oraz prosz? mnie zawiadomi? o swoim udziale. Wystarczy sms na nr telefonu 607-938-549

Czuwaj!
Komendantka Hufca

ODPRAWA KADRY


Druhny i Druhowie przyboczni oraz dru?ynowi,
odprawa w miesi?cu listopadzie nie odb?dzie si?komedantka hufca
hm.Bogus?awa Miernik HR

Pozjazdowo

Jeste?my po Zje?dzie. Po?egnali?my poprzednie w?adze hufca i wybrali?my nowe. Druhna Beata po 8 latach wyt??onej s?u?by na stanowisku komendantki hufca teraz przechodzi na zas?u?ony odpoczynek... W komisji rewizyjnej hufca. Co? czuj? ?e chyba sobie nie odpocznie :)
Now? komendantka hufca zosta?a harcmistrzyni Bogusia Miernik. Zjazd da? si? r?wnie? przekona? do proponowanego sk?adu komendy. Tak wi?c ?yczymy nowej komendzie hufca dobrych wiatr?w. Niech steruj? naszym hufcem tak by omij?c rafy i p?ycizny. Mo?e tej ekipie uda si? wyprowadzi? nasz hufiec na spokojne wody. A wi?c... Do pracy :)

DZIEN NIEPODLELOSCITradycyjnie co roku zapraszamy wszystkie zainteresowane dru?yny, gromady i szczepy
do udzia?u w Obchodach z okazji Dnia Niepodleg?o?ci.
Uroczysto?ci zaczynamy msz? za ojczyzn? o godz.10,30 w ko?ciele p.w Marii Magdaleny,
a nast?pnie udamy si? pod pomnik gdzie zostan? z?o?one kwiaty.
Czuwaj!


HKSI

Zapraszamy na przedzjazdow? zbi?rk? HKSI, kt?ra odb?dzie si? w poniedzia?ek 9 listopada o godzinie 18.30 w hufcu.

Zapraszamy r?wnie? WSZYSTKICH ch?tnych instruktor?w na dyskusj? instruktorsk? na r??ne tematy ;)


Jednocze?nie przypominam, ?e
Osoby pragn?ce otworzy? lub zamkn?? pr?b? instruktorsk?:

prosimy przes?a? program pr?by lub raport z pr?by (w przypadku zamkni?cia) co najmniej 5 dni przed zbi?rk? HKSI, na adres

ksi[at]zhptychy.pl


Prosz? o informacj? o ch?ci pojawienia si? na HKSI mailem lub inn? form? komunikacji.


Polecam tak?e zapozna? si? z kategori? "Komisja Stopni Instruktorskich" w dziale Download - gdzie znajduj? si? wszystkie potrzebne wzory pr?b, raport?w, itp :)

WYCIECZKA SMOK?WGromada Zuchowa "Smoki z Ognistej Doliny" melduje, ze w minion? niedziele wzi??a udzia? w wycieczce do chorzowskiego ZOO. By?a to Nasza nagroda niespodzianka, kt?r? otrzymali?my podczas Harcerskiej Imprezy Plenerowej w kategorii specjalnie stworzonej dla Nas czyli najwi?ksza ilo?? zebranych czerwonych naklejek :) Dok?adn? relacj? i fotorelacj? mo?na zobaczy? na www.facebook.com/szczep2
Serdecznie dzi?kujemy dh. komendantce Chor?gwi ?l?skiej hm.Ani Peterko za nagrod? i moc wra?e? :)

Odprawa i rozkaz

W downloadzie pojawi? si? najnowszy rozkaz z zaliczeniami s?u?by za rok 2014/2015. Nale?y si? zapozna? :)
Przy okazji przypominamy o comiesi?cznej odprawie kt?ra odb?dzie si? ju? w najbli?sza ?rod?.
Wygenerowano w sekund: 0.06
4,141,537 unikalne wizyty